සීනි පැකට් දැඩි හානියක්.. රිජිෆෝම් ලන්ච් ෂීට්වලට තහනම් කරන්න සුදානම්
iSks melÜ oeä ydkshla'' ßðf*daï ,kaÉ ISÜj,g ;ykï lrkak iqodkï
Jan 06, 2017 11:21 am
view 1980 times
Comments

iSks melÜ oeä ydkshla'' ßðf*daï ,kaÉ ISÜj,g ;ykï lrkak iqodkï

wdydr weisÍu i|yd Ndú;d lrk ßðf*daï fmÜá yd ,kaÉ ISÜ iïmQ¾Kfhkau ;ykï lsÍu i|yd rch m%;sm;a;suh ;SrKhla .ekSug ie,iqï lr ;sfnkjd'

uhsfl%dak 20 g wvq fmd,s;Ska Ndú;h ;ykï lsÍu;a iu. fmd,s;Skaj, uhsfl%dak w.h 20 g jvd jeä lsÍu i|yd le,aishï ldnfkaÜ jeks ridhk o%jH ñY% l< o fï jkúg th fjk;a m%Yakhla njg m;aj ;sfnk njhs Tyq fmkajd fokafka'

tksid ,kaÉ ISÜ yd ßðf*daï iïmQ¾Kfhkau ;ykï lsÍug wud;H uKav,h m;al< lñgqjla fï jkúg lghq;= lrñka isák njhs mejfikafka'

iSks melÜ lsÍu i|yd fhdod.kakd fmd,s;Ska o oeä ydkshla lrk ksid m%;spl%slrKh lsÍug rch l%ufõo ilia lrñka isák njhs jd¾;d jkafka'


Gossip Lanka 9
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips